• [En]
 • [Fr]
 • [Es]
 • [it]
 • [tr]
 • [ru]
 • [pl]
 • [de]
 • [Cn]
 • [Jp]
 • [my]
 • [kr]
 • [vn]
 • [ph]

  +852 2388 8049

  office(at)bridgewest.eu

+852 2388 8049
office(at)bridgewest.eu
Company Formation Hong Kong

CHECK COMPANY
NAME AVAILABILITY (Step 1)Articles

Otworzy? firm? w Hong-Kongu

Updated on Wednesday 07th October 2015

Rate this article
5 5 1
based on 2 reviews


Zapraszamy do OpenCompanyHongKong.com

Nasi specjali?ci w tworzeniu firmy w Hong Kongu pozostaje do Państwa dyspozycji, aby uzyska? wi?cej informacji i spersonalizowanych notowań w odniesieniu do ustanowienia jakiegokolwiek rodzaju dzia?alno?ci w tym kraju.

Rodzaje firm jednoosobow?
Spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
prywatna spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?
spó?ka akcyjna
jawna
spó?ka komandytowa
przedstawicielstwa, oddzia?y, filie
Minimalny kapita? zak?adowy nie ma minimalny kapita? zak?adowy wymagany do przedsi?biorstwa w Hong Kongu, z wyj?tkiem firm wymagaj?cych specjalnych zezwoleń lub licencji, takich jak firm ubezpieczeniowych, banków, instytucji finansowych i agencji podró?y.
Podstawowe kroki w rejestracji spó?ek wybra? nazw? dla swojej firmy upewnij si?, ?e nie jest ju? zaj?ta
znale?? siedzib? i sekretarza rezydenta w Hong Kongu
zebra? wszystkie niezb?dne dokumenty
zarejestruj firm? w sekretariacie Hong Kong firm i zap?aci? nale?ne op?aty
wype?ni? nN1 Form (W??czenie Form) oraz Memorandum i Statutu
otworzy? konto w banku i z?o?enia kapita?u wp?aconego
wys?a? zawiadomienie aa do Urz?du Rejestracji dzia?alno?ci.
Dokumenty wymagane do rejestracji (spó?k? z ograniczon? odpowiedzialno?ci?) raportowania nazw? firmy Formularz NN1, adres g?ównego miejsca prowadzenia dzia?alno?ci, informacje od dyrektorów, sekretarza spó?ki i upowa?niony przedstawiciel w Hong Kongu
uwierzytelniona kopia dokumentu definiowania firmy Konstytucji (statut lub akt za?o?ycielski i statut)
po?wiadczon? kopi? za?wiadczenia firmy za?o?ycielskiego (lub jego odpowiednik);
uwierzytelniony odpis ostatnie opublikowane sprawozdania finansowego spó?ki
Zawiadomienie to Business Urz?d Rejestracji (IRBR2).
Ramy czasowe dla w??czenia 3 - 4 tygodnie
Podatek dochodowy 17%
Podatek od dywidendy nie istnieje
Otwarcie rachunku bankowego wniosek o konto bankowe korporacyjnej
przedstawienie informacji o dzia?alno?ci spó?ki i akcjonariuszy
Firma pó?ki na ??danie
Wirtualne biuro na ??danie
Minimalizacja podatku na ??danie (tylko metody prawne, poprzez efektywne planowanie podatkowe i oceny podatku osobistego)
unikaniu podwójnego opodatkowania z ponad 30 krajów
Minimalizacja podatku poprzez darowizny lub przedp?aty
ca?kowite nale?ne podatki mog? by? zmniejszone, je?li w?a?ciciel ma prawo do osobistej oceny w Hong Kongu
Powody do inwestowania Hongkong jest jednym z najbardziej liberalnych gospodarek ?wiata
wykszta?ceni i wieloj?zyczna si?a robocza
prosty system podatkowy, podatek od sprzeda?y, bez podatku u ?ród?a, podatku od zysków kapita?owych lub dywidend od podatku.
programy rz?dowe maj?ce na celu pomoc dla inwestorów zagranicznych (programy inkubatora, kredytu, gwarancji i ?rodków na marketing)
biznes przyjazny ?rodowisku, g?ównym centrum bankowo?ci
jest to najlepszy brama do Chin
Za?o?yciel posiada 100% udzia?ów w maj?tku spó?ki
Inwestorzy mog? prowadzi? dzia?alno?? w Hong Kongu z dowolnego miejsca

Aby uzyska? wi?cej informacji prosimy o kontakt!

 

Comments

There are no comments

Comments & Requests


Please note that client queries should NOT be posted here but sent through our Contact page.

Spotkaj si? z nami w Hong Kongu

Zadzwoń do nas na numer +852 2388 8049, aby umówi? si? na spotkanie z naszych prawników w Victoria, Hong Kong. 

Oferujemy:

- Efektywno?? kosztowa: konkurencyjne ceny formacji firma;

- Szybka odpowied? na Twoje pytanie (maksymalnie 24 godzin);

- Za darmo i kompletne informacje prawne znajduj?cych si? na stronie, do Państwa dyspozycji.

Stykhttp://www.zolavitgroup.com http://www.vasudevchemicaLs.com http://www.139p7.asia http://www.globalw88.com http://www.evalshawtraining.com http://www.clarkoilfield.com http://www.24w88.com http://www.bLondeapproved.com http://www.188i1.asia http://www.livesattamatka.net http://www.knowledgetail.com http://www.bestvisibleboxing.com http://www.priceecodesign.com http://www.ajgsportstalk.com http://www.goLdLabcoLorado.com